Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Predmeti protiv BiH

 

   1 - 6 / 117  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Aplikanti su se žalili prema članu 6. Konvencije i članu 1. Protokola br. 1 zbog neizvršavanja domaćih presuda.

03.01.2019.

Zahirović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Zahirović i dr. protiv Bosne i Hercegovine

Presudom je utvrđena povreda prava aplikanata na pravo na pravično suđenje iz člana 6. stav 1 Evropske konvencije, te prava na imovinu iz člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršavanja domaćih sudskih odluka koje su donesene u njihovu korist.

30.10.2018.

Martinović, Josić i Kaltak protiv Bosne i Hercegovine

Martinović, Josić i Kaltak protiv Bosne i Hercegovine

Presudama su utvrđene povrede prava aplikanata na pravo na pravično suđenje iz člana 6. Evropske konvencije, te prava na imovinu iz člana 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju, zbog neizvršenja domaćih odluka koje su donesene u njihovu korist.

04.10.2018.

Predstavke skinute sa liste predmeta

Predstavke skinute sa liste predmeta

Evropski sud za ljudska prava je 3. jula 2018. godine donio odluku da se predstavke u predmetu br. 78628/17 i 79133/17 (Imširović i drugi protiv Bosne i Hercegovine) skinu sa liste predmeta u skladu sa članom 39. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

04.07.2018.

Presuda u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine

Presuda u predmetu Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine

Presudom je utvrđena povreda prava aplikanta na suđenje u razumnom roku, kao segmentu prava na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije, te povreda prava na imovinu iz člana 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju.

28.06.2018.

Predstavka skinuta sa liste predmeta

Predstavka skinuta sa liste predmeta

Evropski sud za ljudska prava je 12. juna 2018. godine donio odluku da se predstavka br. 27159/13 (Račić i drugi protiv Bosne i Hercegovine) skine sa liste predmeta u skladu sa članom 39. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

13.06.2018.

   1 - 6 / 117  >