Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

06.09.2010.

Stvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj uređena je Zakonom o sudovima Republike Srpske („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 14/14, 44/14, 39/16 i 100/17). Prema članu 31. ovog zakona okružni sud je stvarno nadležan:


Prvostepena nadležnost

a.)  da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
b.)   da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c.)   da sudi za krivična djela za koja je  Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove i
d.)    da odlučuje o svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava  nije obezbijeđena druga sudska zaštita.


Drugostepena nadležnost

a.) da  odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova;
b.) da odlučuje o žalbama protiv rješenja sudova za prekršaje;
c.) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.


Ostalo

a.) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;
b.) da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;
c.) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;
d.) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
e.) da rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
f.) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
g.) da vrši druge poslove određene zakom.


Područje Okružnog suda Trebinje
     (mjesna nadležnost)

Mjesna nadležnost Okružnih sudova se određuju prema njihovom području. Okružni sud Trebinje je osnovan za  područja Osnovnih sudova Trebinje i Foča.

Prema članu 22. Zakona o sudovima RS (Službeni glasnik RS broj 111/04) Osnovni sud Trebinje je osnovan za područje opština Trebinje, Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje i Gacko. Osnovni sud Trebinje ima odjeljenje van  sjedišta suda u Nevesinju za područje opštine Nevesinje, Gacko i Istočni Mostar. Osnovni sud Foča je osnovan za područje opština Foča, Kalinovik i Čajniče.
 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Organizacija

06.09.2010.

Organizacija Okružnog suda Trebinje uređena je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom sudu Trebinje (Su-486/04 od Septembra 2004.god.)


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh