Početna stranica Portala pravosuđa BiH



Okružni sud u Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Unutrašnja organizacija suda

29.09.2010.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I DJELOKRUG

ORGANIZACIONIH JEDINICA

 

Poslove iz djelokruga rada suda vrše osnovne organizacione jedinice i to:

 • Krivicno - prekršajno odjeljenje
 • Gradansko – upravno odjeljenje
 • Odjeljenje sudske uprave
 • Sektor za administrativno-tehnicke poslove i pomocno tehnicke poslove

 

1. Krivicno prekršajno odjeljenje vrši poslove i zadatke koji se odnose na sudenje u prvom stepenu iz nadležnosti Okružnog suda, odlucivanja u drugom stepenu po žalbama na odluke Osnovnih sudova, te vrši poslove pracenja i proucavanja sudske prakse, te druge poslove propisane zakonom i oštim aktima. Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedece referate:

 • referat za prethodni postupak
 • referat za prethodno saslušanje
 • krivicni prvostepeni referat
 • krivicni drugostepeni referat
 • prekršajni drugostepeni referat.

 

2. Gradansko – upravno odjeljenje vrši poslove i zadatke koji se odnose na poslove drugostepenog gradanskog i privrednog sudovanja, odlucuje o tužbama protiv konacnih upravnih akata u upravnim sporovima, kao i o zahtijevima za zaštitu sloboda i prava utvrdenim Ustavom, ako su takve slobode i prava povrijedene konacnim pojedinacnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzecu ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbjedena druga sudska zaštita, ako Zakonom nije odredena nadležnost drugog suda, sudi upravno racunske sporove, u drugom stepenu odlucuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova, odlucuje o priznavanju i izvršavanju stranih sudskih odluka, te druge poslove predvidene Zakonom. Ovi poslovi se obavljaju kroz slijedece referate i to:

 • prvostepeni parnicni referat,
 • prvostepeni referat upravnih sporova,
 • drugostepeni gradanski referat.

 

            Na osnovu člana 54. Zakona o sudovima Republike srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 37/12), te čl. 20. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 9/14) krivično odjeljenje i građansko odjeljenje Okružnog suda Trebinje, na zajedničkoj sjednici održanoj dana 09.06.2015. godine, donose

  

P O S L O V N I K

 O RADU SUDSKIH ODJELjENjA

 

Član 1.

 

            Ovim Poslovnikom regulišu se pitanja koja se razmatraju na sjednicama odjeljenja, način sazivanja i rukovođenje radom sjednice sudskih odjeljenja, način rada i odlučivanja na sjednicama sudskih odjeljenja, način obezbjeđenja jedinstvenog postupanja u odjeljenjima u predmetima koji se zasnivaju na identičnom činjeničnom stanju i pravnom pitanju i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad sudkih odjeljenja.

 

Član 2.

 

            U sudu su osnovana dva odjeljenja, krivično odjeljenje i građansko odjeljenje.

            Sudska odjeljenja imaju predsjednike koje iz reda sudija ovog suda godišnjim rasporedom rada u sudu postavlja predsjednik suda.

            Krivično odjeljenje odlučuje o stvarima iz krivične oblasti, a građansko odjeljenje odlučuje o stvarima iz građansko i oblasti upravnih sporova.

            Predsjednik suda može učestvati u radu sjednice odjeljenja.

 

Član 3.

 

            Pravo je i dužnost sudija ovog suda da učestvuju u radu sudskih odjeljenja.

 

Član 4.

 

            Na sjednicama sudskih odjeljenja se razmatraju pitanja od značaja za rad odjeljenja suda.

            Sjednice odjeljenja održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

            Sjednica sudskog odjeljenja obavezno će biti sazvana kada se utvrdi da o pitanjima pravilne primjene zakona ne postoji saglasnost između pojedinih sudija ili vijeća, radi razmatranja ovih pitanja i pokušaja njihovog usaglašavanja.

           

            Sjednica sudskog odjeljenja može se sazvati i zbog: razmatranja pitanja u vezi sa pravilnom primjenom zakona i zauzimanja pravnih shvatanja, analize i realizacije plana i programa rješavanja predmeta i preduzimanja mjera za postizanje boljih rezultata rada odjeljenja, davanja inicijative za izmjene i dopune zakona i razmatranja drugih pitanja.

 

Član 5.

 

            Sjednice sudskih odjeljenja saziva predsjednik odjeljenja koji priprema i rukovodi radom sjednice.

            Predsjednik suda, kao i svaki sudija iz odjeljenja može inicirati održavanje sjednice sudskog odjeljenja u vezi sa pravilnom primjenom zakona i zauzimanjem pravnih shvatanja.

            Kada predsjednik suda prisustvuje sjednici odjeljenja, on predsjedava tom sjednicom.

 

Član 6.

 

            Održavanje sjednice građanskog odjeljenja i krivičnog odjeljenja Okružnog suda u Trebinju, mogu inicirati predsjednici Osnovnog suda u Trebinju i Osnovnog suda u Foči, kao i predsjednici odjeljenja ovih sudova, kada se radi o pitanjima pravilne primjene zakona i zauzimanju pravnih shvatanja.

            Inicijativa se podnosi u pisanoj formi sa obrazloženim prijedlogom kao referat sa obrađenim pravnim pitanjem vezano za praksu sudova, uz prijedlog sadržaja pravnog shvatanja.

            O prihvatanju inicijative iz stava 1 i 2 ovog člana, odlučuju odjeljenja ovog suda u roku od 15 dana.

            Ako odjeljenje Okružnog suda u Trebinju prihvati inicijativu na sjednicu se poziva predsjednik osnovnog suda suda ili predsjednik sudskog odjeljenja suda koji je pokrenuo inicijativu za održavanje sjednice odjeljenja.

            O neprihvatanju inicijative obavještavaju se njihovi podnosioci.

 

Član 7.

 

            Obavještenje za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i eventualnim pisanim radnim materijalom dostavlja se sudijama najmanje 3 dana prije održavanja sjednice odjeljenja elektronskom poštom.

            Za svako pitanje koje se stavlja na dnevni red sjednice odjeljenja određuje se izvjestilac.

            Za sjednicu se može predložiti i dopuna dnevnog reda, s tim da predlagač dopune mora obrazloženi prijedlog dostaviti predsjedniku odjeljenja prije održavanja sjednice, te imati pripremljen stav ili materijal za sjednicu odjeljenja.

  

Član 8.

 

            Sjednica odjeljenja može punovažno raditi i donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine sudija tog odjeljenja.

 

Član 9.

 

            Sjednica odjeljenja prije početka sjednice utvrđuje dnevni red.

            U prijedlog dnevnog reda mogu se unijeti i pitanja koja su poslije sazivanja sjednice dostavljena predsjedniku odjeljenja, ako odjeljenje ocijeni da su takvog karaktera da za njih nije potrebna prethodna priprema.

 

Član 10.

 

            Poslije usvajanja dnevnog reda, predsjednik odjeljenja ili suda ukoliko on predsjedava sjednicom, daje riječ izvjestiocima prema redosljedu pitanja utvrđenih dnevnim redom.

 

Član 11.

 

            Učešće u raspravi predsjednik odjeljenja određuje po redu prijavljivanja za raspravu, s tim što prvenstvo u dobivanju riječi, po pravilu, imaju sudije koje se prijavljuju prvi put.

            Sudija koji želi da govori o povredi Poslovnika ili da ispravi navod koji je po njegovom mišljenju pogrešno interpretiran i koji je prouzrokovao nesporazum predsjedavajući će dati riječ čim je zatraži.

 

Član 12.

 

            Odluke se donose većinom glasova sudija koji prisustvuju sjednici odjeljenja.

 

Član 13.

 

            Glasanje je javno, a glasa se tako što se sudije odjeljenja izjašnjavaju za prijedlog ili protiv prijedloga, s tim da se prvo glasa o prijedlogu izvjestioca.

            Prilikom glasanja o pitanjima u vezi pravilne primjena zakona i zauzimanju pravnog shvatanja sudija ne može biti suzdržan.

            Po završetku glasanja predsjedavajući objavljuje rezultate glasanja.

            Pravna shvatanja zauzeta na sjednici odjeljenja obavezujućeg su karaktera za sva vijeća u sastavu odjeljenja, a dostavljaju se nižim sudovima i upućujućeg su karaktera za te sudove.

 

Član 14.

 

            O radu sjednice odjeljenja vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, a naročito o prijedlozima i donesenim zaključcima.

            U zapisnik će se unijeti i rezultati glasanja povodom pojedinačnih pitanja.

  

Član 15.

 

            Zapisnik vodi stručni saradnik suda.

            Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjedavajući.

 

Član 16.

 

            Izvod iz zapisnika se u roku od 8 dana nakon sjednice dostavlja elektronskim putem svim sudijama odjeljenja i drugim učesnicima u radu sjednice, radi stavljanja primjedbi na sadržaj zapisnika, a o osnovanosti istih odlučuje se na narednoj sjednici odjeljenja prije usvajanja zapisnika.

 

Član 17.

 

            Ovaj poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objaviće se na web stranici suda.

 

3. Odjeljenje sudske uprave obavlja poslove sudske uprave i to :

 • obezbjeduje uslove za rad suda,
 • organizuje unutrašnje poslovanje u sudu,
 • stara se da se poslovi u sudu vrše uredno i na vrijeme,
 • vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti radnika iz radnog odnosa,
 • vodi statistiku i sacinjava izvještaje o radu suda,
 • vodi evidenciju, poziva i rasporeduje sudije porotnike,
 • vodi poslove u vezi sa stalnim sudskim tumacima i vještacima,
 • vrši poslove vezane za izvršenja krivicnih sankcija,
 • vrši poslove u vezi sa pritužbama na rad suda,
 • obavlja poslove u vezi materijalno-finansijskog poslovanja suda,
 • vrši i druge poslove odredene Zakonom i Pravilnikom o sudskom poslovanju.

 

4. Sektor za administrativno-tehnicke i pomocno tehnicke poslove, obezbjeduje efikasno i racionalno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora, te racionalno obavljanje adminstrativno-tehnickih i pomocno-tehnickih poslova kojima se obezbjeduju uslovi za nesmetan i efikasan rada suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh