Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

Priznanje stranih sudskih i arbitražnih odluka

28.09.2010.

ŠTA JE POTREBNO DA BI SE PRIZNALA I IZVRŠILA ARBITRAŽNA ODLUKA?

Da je stranka koja traži priznanje i izvršenje uz prijedlog podnijela izvornu odluku arbitraže ili njen ovjeren prepis i izvorni ugovor o arbitraži ili njegov ovjeren prepis, Ako priznanje i izvršenje arbitraže nisu sastavljeni na jeziku koji je u službenoj upotrebi suda pred kojim se pokreće postupak za priznanje i izvršenje te odluke, stranka koja traži priznanje i izvršenje te odluke mora podnijeti prevod njihovog ovlaštenog prevodioca.

KADA SE NEĆE IZVRŠITI PRIZNAVANJE I IZVRŠENJE STRANE ARBITRAŽNE ODLUKE?

Priznavanje i izvršenje strane arbitražne odluke odbiće se u sledećim slučajevima:

 • Ako se utvrdi da se po pravu Bosne i Hercegovine predmet spora ne može podvrći arbitraži,
 • Ako postoji isključiva nadležnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine,
 • Ako bi priznavanje ili izvršenje odluke bilo u suprotnosti sa osnovama društvenog ureðenja utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine,
 • Ako se utvrdi da ne postoji uzajamnost,
 • Ako ugovor o arbitraži nije zaključen u pisanom obliku, odnosno razmjenom pisma, telegrama ili teleprinterskih saopštenja,
 • Ugovor o arbitraži nije punovažan,
 • Stranka protiv koje se traži priznavanje i izvršenje odluke nije bila uredno obaviještena o imenovanju arbitra ili arbitražnom postupku ili joj je iz nekog drugog razloga bilo onemogućeno da se služi svojim pravom u postupku,
 • Ukoliko sastav arbitražnog suda ili arbitražni postupak nisu bili u skladu sa odredbama ugovora o arbitraži,
 • U slučajevima kad arbitražni sud prekorači granice svog ovlaštenja odreðene ugovorom o arbitraži,
 • Odluka još nije postala konačna i izvršna za stranke ili ako je odluku poništio ili obustavio nadležni organ države u kojoj je donesena i
 • Izreka arbitražne odluke je nerazumljiva i protivrječna.

 

POKRETANJE POSTUPKA PRIZNAVANJA

Postupak priznavanja stranih sudskih i stranih arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog subjekta (stranka u postupku, ili njen univerzalni ili singularni nasljednik). Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odreðenim odnosima izričito predviða da je priznavanje odluke stranog suda u statusnim stvarima ovlašten tražiti svako ko za to ima pravni interes, dakle, i osobe koje nisu bile stranke u postupku, odnosno subjekti na koje se odluka neposredno ne odnosi. Ustavno pravilo koje se mora neposredno i primarno  primjenjivati u svim postupcima je da se svakom mora omogućiti da učestvuje u postupku u kome se odlučuje o njegovim pravima, a samo se pravo na žalbu može nadomjestiti nekim drugim pravnim sredstvom. Postupak priznavanja stranih sudskih i arbitražnih odluka pokreće se prijedlogom ovlaštenog subjekta (stranka u postupku ili njen univerzalni ili singularni nasljednik).

Uz prijedlog se treba priložiti:

 • Originalna strana sudska ili strana arbitražna odluka čije se priznavanje traži sa potvrdom nadležnog suda, odnosno drugog organa, o pravosnažnosti iste po pravu države u kojoj je donesena ili ovjerena kopija istih;
 • Prijevod odluke od strane sudskog tumača sa liste tumača,
 • Dokaz o uplati sudske takse na račun budžeta RS prema Zakonu o sudskim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske broj 18/99) u iznosu od 110,00 KM.

 

Za priznavanje izvršenja stranih sudskih i arbitražnih odluka mjesno je nadležan sud na čijem području treba sprovesti postupak priznavanja odnosno izvršenja. Nadležnost Okružnog suda da odlučuje o priznavanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža odreðena je Zakonom o sudovima RS (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 37/06). Postupak se provodi prema odredbama Zakona o vanparničnom postupku, u kojem se shodno primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku, ako zakonom nije drugačije odreðeno, kao i Zakon o rješavanju sukoba Zakona sa propisima drugih zemalja (''Službeni list SFRJ'' broj 43/82, 72/82)

 

KADA SE NEĆE PRIZNATI STRANA SUDSKA ODLUKA?

Nadležni sud odbiće priznanje strane sudske odluke u sledećim slučajevima:

 • Ako povodom prigovora lica protiv koga je ta odluka donesena utvrdi da to lice utvrdi da to lice nije moglo učestvovati u postupku zbog nepravilnosti u postupku (zbog toga što mu poziv, tužba ili rješenje kojim je započet postupak nije bilo lično dostavljeno, odnosno što uopšte nije ni pokušano lično dostavljanje. Osim ako se na bilo koji način upustio u raspravljanje o glavnoj stvari u prvostepenom postupku),
 • Ako u odnosnoj stvari postoji isključiva nadležnost suda ili drugog organa Bosne i Hercegovine. Ako tuženi traži priznavanje strane sudske odluke koja je donesena u bračnom sporu ili ako to traži tužilac a tuženi se ne protivi, isključiva nadležnost suda Bosne i Hercegovine nije smetnja za priznavanje te odluke,
 • Ako je u istoj stvari sud ili drugi organ Bosne i Hercegovine donio pravosnažnu odluku ili ako je u Bosni i Hercegovini priznata neka druga strana sudska odluka koja je donesena u istoj stvari, i to do pravosnažnog okončanja te parnice,
 • Ako je u suprotnosti sa osnovama ureðenja utvrðenim u Ustavu Bosne i Hercegovine,
 • Ako ne postoji uzajamnost. Postojanje uzajamnosti u pogledu priznavanja strane sudske odluke pretpostavlja se dok se suprotno ne dokaže, a u slučaju sumnje u postojanje te uzajamnosti,objašnjenje daje republički organ uprave nadležan za pravosuðe.

 

Nepostojanje uzajamnosti nije smetnja za priznanje strane sudske odluke donesene u bračnom sporu i u sporu radi utvrðivanja i osporavanja očinstva ili materinstva, kao i ako priznanje ili izvršenje strane sudske odluke traži državljanin Bosne i Hercegovine. U slučajevima da je po podnijetom prijedlogu za priznanje strane sudske odluke boravište protivnika predlagača nepoznato, a nema punomoćnika (npr. priznavanje stranih sudskih odluka o razvodu braka ), primjenjuju se odredbe Zakona o parničnom postupku o postavljanju privremenog zastupnika.

Troškove ovog postupka prethodno treba da predujmi predlagač. Protiv rješenja o priznavanju odnosno izvršenju odluke stranke mogu izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, o kojoj odlučuje drugostepeni sud. Po donijetoj odluci bilo bi dopušteno i voðenje postupka za povraćaj u preðašnje stanje, kao i ponavljanje postupka.

 

KAKAV JE POSTUPAK PRIZNAVANJA STRANIH ARBITRAŽNIH ODLUKA?

Arbitražom se smatra rješenje spora izmeðu dvije i više stranaka od strane treće osobe (arbitra) koji svoja ovlaštenja izvodi iz sporazuma stranaka i čija je odluka za njih obavezna. Arbitražnom odlukom treba  smatrati kako odluku ad hoc (od slučaja do slučaja) tako i odluku institucione arbitraže. Arbitražnom odlukom u smislu odredbe čl. 97. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u odreðenim odnosima treba smatrati odluku koju je u odreðenom pranom pitanju donijelo tijelo koje po pravu mjerodavnom za tu odluku ima značenje i koja po tom pravu može postati konačna i izvršna


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh